-0%

کتاب نظریه های جدید یادگیری

95000 95000 تومان

کد محصول:373-9-107

موجودی: موجود

فهرست

فصل اول: یادگیری | 9 فصل دوم: روشهای یادگیری | 15 فصل سوم: نظریاتی پیرامون یادگیری | 23 فصل چهارم: نظریه ادواردلی ثرندایک | 41 ر فصل پنجم: بوروس فردریک اسکینر | 47 فصل ششم: کالرک لئوناردهال | 57 فصل هفتم: نظریههای خودتنظیمی | 67 فصل هشتم: نظریه فراگیری سازمانی | 75 فصل نهم: نظریه ساختارگرایی | 87 فصل دهم: نظریه یادگیری بزرگسالان | 97 فصل یازدهم: نظریه های فراشناختی | 107 فصل دوازدهم: یادگیری مبتنی بر مغز | 121 فصل سیزدهم: یادگیری ترکیبی | 141 فصل چهاردهم: برانگیختگی و بازداری | 151 فصل پانزدهم: اوین ریگاتری | 159 فصل شانزدهم: ویلیام کی استیس | 169 فصل هفدهم: نظریه گشتالت | 177 فصل هجدهم: ژان پیاژه | 185 فصل نوزدهم: ادوادر چیس تولمن | 193 فصل بیستم: آلبرت بندورا | 201 8 مبانی روانشناسی یادگیری

تو هم یک نظر بنویس

میتونین فقط متن خالی بنویسید

امتیاز به محصول
عدد 4 به اضافه ی 1 چند می شود؟