-0%

کتاب فلسفه وجود انبیا، دلیلی بر وجود امام در هر زمان

44000 44000 تومان

کد محصول:373-9-103

موجودی: موجود

درباره این کتاب

این کتاب، متن پایان نامه ارشد نویسنده است که در سال 1388 مورد دفاع قرار گرفت. جناب اقای نجم الدین طبسی استاد راهنما و جناب آقای عزالدین رضا نژاد استاد مشاور این پژوهش بودهاند. پژوهش حاضر با نمره خوب مورد تایید داوران قرار گرفت.

شما می توانید فایل پیدی اف این کتاب را با قیمت 10 هزار تومان خریداری نمایید

مقدمه

مقدمه یکی از مسائلی که امروزه بسیار حائز اهمیت م يباشد بحث از امام غائب است. امام يکه موجود، ولی غائب است، در حال حاضر او حیّ است و به رتق و فتق امور مردم م يپردازد، او به همه توجه دارد و مشکلات را از کار مومنین بر طرف م ينماید، لذا توجه به او و امور مربوط به او، از هر امری مهم تر و عظیم تر م يباشد، چه اینکه او حی است، و لو غائب باشد. هر چند این کتاب در مقابل توجهات و عنایات آن جناب بر ما، بی اهمیت است، لیک امید است که بتوان با این موجز نه شکر نعمت بلکه حسن خدمت خویش به ساحت مقدس جنابش عرضه بداریم، تا قل بایشان، از ما راضی و خشنود گردد. از میان تمام مباحث علم يکه در مورد حضرت حجت مطرح است، -نظیر فلسفه غیبت، فلسفه وجود، علت غیبت، حکمت غیبت، فوائد غیبت و امام غائب، شرایط ظهور، اخبار آخر الزمان، فلسفه ظهور، حکومت بعد از ظهور امام مهدی عليه السلام ، نحوۀ حکمرانی ایشان و صدها مسالة ديگر- به نظر م یآید، آنچه بیشتر از دیگر مسائل حائز اهمیت و مبتلابه م يباشد، بحث دربارة اثبات وجود امام در هر زمان م يباشد كه در اين پايا ننامه بنا داريم به لطف ايزد منان، به اين مهم بپردازيم، هرچند قلت بضاعت علمی نويسنده و سعة بحث و ضيق عمر، نقائصي در اثر به وجود آورده است. از خداي منّان عزّوجلّ اميد لطف و رحمت و عنايات و عفو داريم و جز اين هيچ نداريم. 4 1 فلسفه وجود انبیا، دلیلی بر وجود امام در هر زمان تبیین موضوع و محدودۀ آن آن چه د راین کتاب مورد بحث است، بیان دلیل عقلی بر وجود امام در هر زمان در درجه اول، و اثبات وجود حضرت حجت بن الحسن عليه السلام بالتبع است. دلیل و استدلالی كه مبانی آن در کتب کلامي مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است، اما تاکنون از آن به عنوان استدلالی مستقل بر وجود امام در هر زمان عليه السلام استفاده نشده است. د راین موجز در پی آن هستیم تا این دلیل را تقریر کرده جوابی مستقل برای دشمنان و منکران وجود امام مهدی عليه السلام ارائه دهیم. دلیلی کاملاً عقلی و مستقل که وجود امام را بر روشنفكران شيعه و سني اثبات كند. این دلیل ا زاین حیث که از ادلۀ نقلی در اصل استدلال بهر های برده نشده است یک دلیل عقلی محسوب می شود.با این توضیح که در بیشتر کتب کلامی، وجود خداوند عزّوجلّ را با عقل اثبات م يکنند، سپس ضرورت وجود پیامبر را اثبات م يکنند، و با اثبات معجزه بودن قرآن از راه عقل نبوت پیامبر ما حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را معلوم م ينمایند. سپس از راه روایات متواتر يا مستفيض که از شیعه و سنی نقل شده است وجود امام مهدی عليه السلام را اثبات م ينمایند، این دلیل بر وجود امام مهدی هر چند بی عیب و نقص بوده، ح قجو را کافیست، اما یک دلیل مستقل به حساب نم یآید، یعنی مبتنی بر ادلۀّ اثبات پیامبر و ... است. د راین صفحات برآنیم تا یک دلیل عقلی مستقل را بیان کرده بر صفحات کتب کلام ياضافه نمائیم. توضيح آنك‌ه ائمه سلا ما للهعلیهم در بیا نهای گوناگون مضمون این جمله را بیان فرموده فرمود هان د:”لولا الحجة لساخت الارض بأهلها”. ترجمه: اگر حجت خدا عزّوجلّ نباشد، زمین اهلش را در خودش فرو خواهد برد. حضرت صادق عليه السلام در یک روایت لزوم وجود امام در هر زمان را برای زندیقی اثبات ميك‌ند و استدلالی ارائه م يدهند که در ظاهر تبیین " لولا الحجة ساخت الارض بأهلها " است اما با تأمل و تفکر بیشتر در استدلال حضرت م يتوان ب هاین نکته دست یافت که امام صادق عليه السلام برای اثبات لزوم وجود حجت در هر زمان، یکی از ادلۀ لزوم وجود انبیاء عليه مالسلام را ارائه م يدهند. و تفاوتي بين پيامبر و امام قرار نداده اند، و به همان دليلي كه وجود انبياء را ضروري مي دانند، وجود امام را هم ضروري م يدانند. بنابراین م يتوان این دلیل را گسترش داد و از تمامي ادل های که برای لزوم وجود انبیاء بخش اول: فلسفه وجود انبیاء 15 عليه مالسلاموجود دارد به عنوان دلیل بر لزوم وجود امام زمان عليه السلام استفاده کرد. تصویر کلی از مباحث کتاب: غرض اولی در تدوین این کتاب آن بودکه برای روایت مستفیض "لولا الحجة ساخت الارض بأهلها" یک تقریر عقلی ذکر شود و از این روایت به عنوان یک دلیل عقلی بر وجود حضرت حجت علیه السلام استفاده شود. این استدلا لها مشخص و مبرهن است و تبیین آن در بح ثهای آتی خواهد آمد. سپس احتمال داده شد که بتوان ادله وجود انبیاء و فلسفه وجود انبیاء و ضرورت وجود انبیاء را به عنوان دلیلی بر وجود امام زمان عليه السلام نیز ارائه داد، از همین رو رسالۀ حاضر نگاشته شد تا این فرضیه را تبیین و تشریح نماید و درستی و یا ضعف و بطلان فرضيه را تشریح نماید. خلاصه آن که د راین کتاب برآنیم تا از استدلالی که برای لزوم وجود انبیاء عليه مالسلامارائه داده م يشود به عنوان دلیلی بر لزوم وجود حجت در زمان حاضر که غائب است استفاده کنیم. در همين راستا؛ در بخش اول استدلال هایی که بر لزوم وجود نبی آورده م يشود تبیین م يشود. در بخش دوم: تبیین م يشود که چگونه ا زاین دلائل برای اثبات وجود امام حاضر م یتوان بهره برد. بدین شکل که ابتدا استدلال هایی که برای ضرورت بعثت اورده می شود را از اختصاص به انبیاء خارج نموده و به وجود رابط تسری می دهیم. سپس بیان می شود که رابط امام را هم شامل شود و از آنجا که جز امام نمی تواند رابط بین خدا و خلق باشد چون معصومین منحصر در همین 12 نفر عليه مالسلام هستند بنابرین لزوم وجود امام در هر زمان بعد از خاتمیت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آلهثابت می شود. با توجه به موضوع، محدودۀ بحث نيز معلوم م يگردد كه همان اثبات لزوم وجود امام در هر عصر و زمان است، اما اینکه آن امام چه کسی است؟ با توضی ح اين دلیل، قابل اثبات نیست 1. 1. - توضيح آ نكه براي شناخت امام یا پیامبر دو مرحله اساسی وجود دارد: مرحلة نخست اثبات لزوم وجود پیامبر و امام است. پاسخ ب هاین سوال که «آیا لازم است پیامبر يا امامي وجود داشته باشد یا خیر؟ اگر پیامبر و امام نباشد، چه امری لازم م یآید؟ » و مرحلة دیگر بعد از اثبات لزوم وجود پیامبر یا امام مطرح م يشود، و آن این که "حال که باید پیامبر یا امامي وجود داشته باشد، چه کسی صلاحیت پیامبر یا امام بودن را داراست؟" یعنی در مرحله اول اصل وجود امام اثبا تم يشود و در مرحله دوم شخص امام. بعبارتی در مرحله اول بحث مفهوم ي و در ديگري بحث مصداقی است. البته اگر بخواهیم امام را منحصر در امام غائب بدانیم کافیست ب هاین ادله، ضمیم های را اضافه کنیم و آن ضمیمه در کتاب المقنع سید مرتضی ص 36 آمده است. و ما نيز در بخش سوم آن را تحرير م ينما ييم. ا نشاءالله 6 1 فلسفه وجود انبیا، دلیلی بر وجود امام در هر زمان

تو هم یک نظر بنویس

میتونین فقط متن خالی بنویسید

امتیاز به محصول
عدد 3 به اضافه ی 1 چند می شود؟