-0%

کتاب آرامش و قرار روانی با نماز(در کلام پیامبر اکرم)

26500 26500 تومان

کد محصول:373-9-115

موجودی: موجود

فهرست

فهرست عنوان صفحه 17 ……….…………………………………..چکیده 19 ...….…….…….…………………………..درآمد 21 …….…...……فصل اول نماز، روشنی چشم پیامبر (ص) 22 ……...…...…………..…………………… مقدمه 25 ………......…….…………فرمایش پیامبر از نگاه غزالی 28…………....…………..فرمایش پیامبر از نگاه ابن عربی 30 ………..…..……….………………… نتیجه گیری فصل دوم بی اعتنایی به نماز……….………………………32 مصادیق بی اعتنایی به نماز……….………………………… 33 تاخیر نماز……….……………………………………… 33 عدم رعایت آداب آن در خلوت……………………………… 34 فراهم نکردن مقدمات نماز قبل از اذان……………….….…… 34 عدم یادگیری معانی ……….……………………...……… 35 عجله و شتاب در نماز ……….………………..……..…… 37 39 …………...……………برخی از پیامد های بی توجهی به نماز قهر و قطع رابطه با عترت……….………………………… 39 غضب خداوند……….……………………….………… 40 عدم اجابت دعا و محرومیت از دعای صالحان……….………… 41 مضیقه و نارسایی دنیوی……….…………………..……… 42 سختی احوال قبر و قیامت……….………………….……… 43 عدم قبول……….……………………………………… 44 نفرین و لعنت……….…………………………………… 45 نتیجه گیری……….…………………………….……… 50 فصل سوم حضور قلب در نماز ……….……………...….…… 51 مقدمه……….…………………………………….…… 52 ضرورت تحصیل حضور قلب………………………………… 53 امکان کسب حضور قلب……….…………………………… 55 الف) وقوع حضور قلب……….……………………..……… 55 ب) وجود دستور عمل……….…………….……………… 56 مراتب حضور قلب……….………………….…………… 56 مرتبه اول ……….………………………..…………… 57 مرتبه دوم……….……………....………….….……… 57 مرتبه سوم ……….……………….…………..……… 58 مرتبه چهارم ……….……………………..…………… 58 مرحله پنجم……….…………………………..….…… 59 عوامل حواس پرتی و درمان آن……….…………………… 60 هرزگی قوه خیال……….………………………….…… 60 انواح خیالات در نماز……….……………………….…… 61 درمان……….………………………………..……… 63 الف) بیرون نماز……….………………………..……… 63 کیفیت تغذیه قوه خیال……….………………...…….……… 63 ب) داخل نماز……….……………..……....……….……… 64 دنیا پرستی……….……………..………….……………… 65 الف) ترک اصل دنیا ……….…………..……….…………… 65 دیدگاه اسلام ……….………..……………….…………… 66 ب) ترک محبت دنیا ……….………...………….………… 68 دیدگاه اسلام ……….…………………………..………… 68 ترک دنیا پرستی ……….………………………...…………. 70 درمان ……….……………………....……....…......………71 حواس ظاهری ……….……………………..……....……… 72 درمان……….………………………………….....…….… 73 الف) چشم بستن ……….………………………….……… 73 ب) انتخاب مکان خلوت و تاریک ……….…..………….……… 74 وسواس در قرائت ……………………….……...….……… 74 درمان ……….……………………………….…...…… 75 الف) آشنایی با ظاهر و باطن نماز ……….………......……… 75 ب) همانند سازی با الگوهای دینی ……….………….….…… 75 تند خوانی و شتابزدگی ……….……….……..……….…… 77 گناه ……….………………………………....…..…… 78 درمان ……….………………………………..……...…80 الف) با علل فساد و گناه مبارزه کنیم ……….…….….……… 80 ب) از اقائات، جهت ترک گناه کمک بگیریم ……….….……… 80 ج) از خود نماز در ترک گناهان کمک بگیریم ………..……… 81 چشم چرانی ……….……………………………........… 82 درمان…….…………………….....………………….. 83 کنترل چشم در همه حال ……….…………….........…… 83 عوامل بیرونی……….………………………….......…… 84 الف) دوست فاسد ……….………………………….…… 84 ب) مجلس و محیط فاسد ……….…..……..…….…..…… 85 موانع مقدماتی ……….………………………..……...… 86 الف) پرخوری……….…………………………......…… 87 ب) پرخوابی……….………………………........…….… 88 پ) کسالت و خستگی……….…………………….……… 89 ت) جلوگری از پول……….……………………………… 90 ث) احکام فقهی و ظاهری ……….……….……….….……… 91 ح) بیهوده گویی ……….…………………….…….……… 92 خود نمایی……….……………………….…...….……… 94 معیار تشخیص ریا ……….…………………....….……… 95 عادت ……….……………………………...…..……… 95 دسیسه های شیطان……….………………..……...……… 98 درمان……….…………………………………...…...… 99 الف)علم و ایمان به وجود شیطان و نقش آن در عبادت ……..…… 99 ب)استعاذه از خداوند ……….………………...…...……… 99 فرجام سخن ……….…….………………..……...…… 100 فصل چهارم ضمیمه دفترچه احادیث: احادیث مشهور پیامبر (ص) در مورد نماز ……… 102 منابع ……….…………………….…………………

چکیده

چکیده این نوشتار پاسخ به فراخوان مسابقات فرهنگی هنری مراکز تربیت معلم، رشته ی "نهج الفصاحه" است. از آنجا که نهج الفصاحه در سال جاری به رشته های مسابقات فرهنگی هنری مراکز اضافه شده است، فعالیت علمی آن،بر اساس دستور العمل اولیه مسابقات تهیه ی چهل حدیث مشهور در ارتباط با موضوعات معین بود. تهیه مقاله نیز اخیرا به فعالیت عملی شرکت کنندگان اضافه گردید. به همین دلیل در نوشته حاضر علاوه بر مقاله خواسته شده، که پیرامون "نماز" تهیه شده است، روایات مشهوری که در ارتباط با نماز جمع آوری نموده بودم به لحاظ ارتباط موضوع، در قسمت پایانی (ضمیمه) اضافه نمودم. پژوهش با مراجعه به قرآن آغاز شد و در ادامه ، نگارنده واژه ها و فرازهای روایات نبوی مشهور و پیروان ایشان که در ادامه خواهد آمد، را از منابع و متون گوناگونی مورد مطالعه قرار داده است و با بررسی آن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، از جمله امام محمد غزالی 1 ، محیی الدین ابن عربی (560 – 638) 2 امام خمینی (ره) و دیگران با روش تحلیل محتوا 3 از سطح ترجمه روایات عبور کرده و به برخی از لابه های زیرین محتوای آن راه یافته است. کلید واژه: اسلام،محبت،دین،تربیت،سیره،نماز؛حضور قلب. 1 – محمد بن محمد بن احمد طوسی مکنی به ابو حامد و ملقب به حجه الاسلام، دانشمند معروف دوره ی سلجوقی است که در فقه و کلام و حکمت سرآمد بود. (معین،محمد،فرهنگ معین،6/1251) 2 – محمدبن علی بن محمد بن العری الطائی الحائمی (فتوجات مکیه،دار صادر،4/554،وی در خاتمه این کتاب خود را اینچنین معرفی کرده است. معروف بخ ابن عربی شیخ اکبر _فتوحات مکیه، دار صادر 4/554 پیروان او از اواسط قرن دهم این عربی را به شیخ اکبر ملقب ساختند). در هفدهم ماه رمضان 560 هـ ق در شهر اندس متولد شد.(فتوحات مکیه، دار صادر 4/554) او احیاء گر عرفان نظری و بنیان گذار مکتب فکری بر اساس مبانی و آیین تصوف راستین است.

تو هم یک نظر بنویس

میتونین فقط متن خالی بنویسید

امتیاز به محصول
عدد 4 به اضافه ی 2 چند می شود؟